Metodologia desfăşurării concursului de admitere – master

Calendarul desfasurarii concursului de admitere


Sesiunea Septembrie
15 - 19 Septembrie Inscrieri
21 - 23 Septembrie Desfasurarea probelor de concurs, afisarea rezultatelor si rezolvarea contestatiilor
24 Septembrie Redistribuiri, afisarea rezultatelor finale

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master în anul universitar 2017-2018


Dosarul tip plic va conține următoarele acte:
diploma de licență/inginer în original și anexa în copie legalizată; absolvenții promoției 2017 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvire în original; trei fotografii tip buletin;
copie a certificatului de naștere; cerere de înscriere;
copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); chitanța de plată a taxei de înscriere 150 lei.
Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică „conform cu originalul” de către persoana desemnată, din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

Pentru candidații cu diplomă de licență obținută în...

România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de licență acreditate pe baza evaluării formulate de o agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (EQAR)

Dosarul tip plic va conține următoarele acte:
diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original; copii xerox după buletinul/cartea de identitate, anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil și după pașaport;
diploma de licență și foaia matricolă (supliment la diplomă), în original; absolvenții promoției 2017 pot depune, în locul diplomei, adeverința de absolvire în original; trei fotografii tip buletin;
copie a certificatului de naștere; cerere de înscriere;
copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); chitanța de plată a taxei de înscriere;
adeverința medicală care să permită accesul în colectivitate;
Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică „conform cu originalul” de către persoana desemnată, din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

La înscriere candidații vor declara, pe proprie răspundere, dacă au mai urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat (studii aprofundate, masterat) sau un alt program la ciclul de studii universitare de masterat pe locuri subvenționate de la bugetul de stat. În cazul în care candidații declarați admiși la masterat au mai beneficiat de pregătire subvenționată de la buget, pot participa la admitere numai pe locuri cu taxă.

În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii egale, criteriul de departajare aplicat va fi media examenului de licență sau de diplomă/nota examenului de licență.

Desfășurarea concursului, stabilirea și afișarea rezultatelor, precum și eventualele contestații se vor face conform prezentei metodologii de organizare și desfășurare a concursului de admitere.

Candidații aparținând etniei rromilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locuri bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă. Înscrierea se va face conform Metodologiei de Admitere 2017, pe facultăți, în aceleași locații destinate înscrierilor pentru restul candidaților.

Criteriile pentru examenul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat – admitere 2017 FEAA


Facultatea
Domeniul de Licenta
Programul de Studiu
Durata Studiilor
Criterii de Admitere
de Economie si Administrarea Afacerilor
Finante Managementul financiar bancar 2 ani
Media finala de admitere se calculeaza din:
-> 20% nota obtinuta la interviu
-> 60% media aritmetica a examenului de diploma/licenta
-> 20% media generala aritmetica de promovare a studiilor


Interviul va fi unul motivational, avand urmatoarea tematica:
1. Motivatia alegerii parcurgerii studiilor de masterat;
2. Studiile universitare de masterat - oportunitatea sau nevesitate in dezvoltarea carierei;
3. Competentele dobandite in urma parcurgerii unui program de masterat - avantaj competitiv pe piata fortei de munca;
4. Studiile universitare de masterat - aprofundare sau diversificare a competentelor dobandite la licenta;
5. Studiile universitare de masterat - etapa finala sau intermediara in completarea parcursului educational.

Webografie:
-> http://www.feaa.ugal.ro/master
-> http://interviumotivational.ro/despre-interviul-motivational
-> http://slideshare.net/leontemaria10/interviul-motivational
-> http://formare-continua.ro/index.php/articole-si-editoriale/83-pregatirea-pentru-interviu
Marketing Marketing si Comunicare in Afaceri 2 ani
Economie si Afaceri Internationale Administrarea Afacerilor Internationale 2 ani
Management Strategii si Politici Manageriale 2 ani
Informatica Economica Sisteme Informatice pentru Managementul Resurselor 2 ani
Contabilitate Contabilitate si Audit 2 ani
Economie si Afaceri Internationale Economie si Administrarea Afacerilor ( in limba engleza ) 2 ani
La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență (cf. Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare), absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare), precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S. ca fiind cel puțin studii universitare de licență. Candidații care au fost școlarizați în străinătate vor prezenta la înscriere un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S.

Candidații din Republica Moldova, Republica Ucraina, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ungară și Diaspora, absolvenți ai universităților din România sau din alt stat membru UE, pot participa la concursul de admitere pe locurile cu bursă și fără bursă alocate de M.E.N.C.S.

Absolvenții cu diplomă de licență obținută în Republica Moldova sau în alte state nemembre UE se pot înscrie la studii universitare de masterat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetățenii români.

Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de masterat acreditate, la programele de studii legal înființate în cadrul Universității, în conformitate cu legislația în vigoare.

Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat se face pe bază de concurs. Pentru fiecare program de studiu criteriile de admitere sunt stabilite de Consiliul Facultății și aprobate de Consiliul de Administrație și Senat. Concursul de admitere este organizat de către facultăți. Sunt scoase la concurs locuri finanțate de la buget și locuri cu taxă. Tematica, bibliografia și alte informații referitoare la admitere vor fi afișate la facultățile organizatoare.

Programul și locul de desfășurare a înscrierilor în sesiunea septembrie 2017 pentru ciclul II – studii universitare de master


Înscrierile se desfășoară în perioada 15.09 – 19.09 2017 între orele 800 – 1500
Facultatea Sala Locatie inscriere
Eonomie si Administrarea Afacerilor
Aula "Virgil Madgearu" si Sala I05
Corpul I, Str. Nicolae Balcescu, Nr 59-61