Metodologia desfăşurării concursului de admitere – licenţăRezultate admitere licenta 2017Generalitati

Admiterea la învăţământul cu frecvenţă la ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie (pentru facultăţile care nu au ocupat toate locurile scoase la concurs în sesiunea din iulie). Pentru ciclul de studii universitare de licenţă admiterea se organizează pe domenii de licenţă (sau programe de studii, acolo unde este cazul), în care există programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, pentru anul universitar 2017 – 2018

Un candidat se poate înscrie la admitere pentru mai multe domenii oferite de una sau mai multe facultăţi. În acest caz, candidatul trebuie să se asigure că poate susţine probele de concurs pentru domeniile alese, ţinând cont de planificarea acestora.
Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat
Nr. crt Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Locuri la buget din care pt. rromi Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni (din Rep. Moldova) Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni (din Rep. Moldova) Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni (din Grecia) Locuri la buget pt. românii de pretutindeni din Albania, Serbia, Macedonia și Ucraina (admitere org. de MEN) Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra de școlarizare pentru studii CPV Cifra totală de şcolarizare propusă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 4+6+7+ 8+9+10+11
10
Economie și Administrarea Afacerilor
Marketing Marketing 23 1 1 4 1 30 6 65
Finanțe Finanțe și bănci 22 1 3 30 6 62
Management Management 22 1 4 31 6 64
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 23 1 2 3 31 6 65
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 23 1 1 30 54
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 23 1 1 3 1 22 50
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 23 3 3 1 15 6 50
Total 158 4 10 20 0 3 189 30 410


Disciplinele de concurs la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor sunt:

Media finală de admitere se calculează astfel: 50% nota la test; 50% media de la examenul de bacalaureat. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii universitare.

Candidatii

Au drept să participe la concursul de admitere numai absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă.

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetăţeni români, precum şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Candidaţii cetăţeni ai statelor membre UE, SEE şi CE vor prezenta, la înscriere, un certificat de competenţă lingvistică menit să ateste cunoaşterea limbii romane.La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. Candidaţii care au fost şcolarizaţi în străinătate vor prezenta, la înscriere, un atestat de recunoaştere a studiilor eliberat de direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S.

Candidaţii admişi la a doua facultate/program de studii, care solicită echivalarea şi înmatricularea într-un an superior anului I, vor fi înmatriculaţi într-un an de studii superior celui în care realizează numărul de credite, prin echivalare sau recunoaştere, pe baza sistemului de credite transferabile (conf. art. 21, 22, 23, 24 din RAUS), în conformitate cu planul de învăţământ al programului de studii respectiv.

Studenţii admişi la al doilea domeniu/program de studii în învăţământul superior de stat pot urma studiile simultan astfel:

 1. dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim bugetat, cel de-al doilea domeniu/program de studii va fi în regim cu taxă;
 2. dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim cu taxă în învăţământul de stat sau particular, cel de-al doilea domeniu/program de studii poate fi urmat în regim bugetat, dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii, adică dacă au reuşit să ocupe prin concurs un loc bugetat.

Absolvenţii învăţământului universitar de stat care au urmat prima facultate finanţată de la bugetul de stat pot fi admişi şi pot urma un al doilea domeniu numai în regim cu taxă, după susţinerea concursului de admitere.Un candidat poate participa la admiterea în învăţământul cu frecvenţă la mai multe domenii de studii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, dar poate fi admis pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat la un singur program de studii.

El poate urma în paralel şi un al doilea program de studii la învăţământul cu frecvenţă pe locurile cu taxă.Pot fi admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri disponibile, pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat, olimpicii cu performanţe recunoscute la concursurile internaţionale, precum şi absolvenţii de liceu care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR - Calendarul desfăşurării concursului de admitere:

Sesiunea Iulie
Etapa 1
10 - 12 Iulie Inscrieri 08:00 - 15:00
13 Iulie Inscrieri 08:00 - 18:30
14 - 15 Iulie Inscrieri 08:00 - 15:00
17 - 19 Iulie Desfasurarea probelor de concurs
20 - 21 Iulie Afisarea rezultatelor din etapa I si rezolvarea contestatiilor
21 - 24 Iulie Depunerea diplomelor de bacalaureat in original pentru cei admisi in etapa I
Etapa 2
24 Iulie, Ora 16:00 Afisarea listelor din etapa a II-a
25 - 26 Iulie, Ora 10:00 Depunerea diplomelor de bacalaureat in original pentru cei admisi in etapa a II-a
26 Iulie, Ora 16:00 Afisarea rezultatelor finale
Sesiunea Septembrie
6 -10 Septembrie Inscrieri
12 -13 Septembrie Desfasurarea probelor de concurs
14 - 15 Septembrie Afisarea rezultatelor si rezolvarea contestatiilor
16 - 17 Septembrie Depunerea diplomelor de bacalaureat in original
18 - 21 Septembrie Redistribuiri, afisarea rezultatelor finale, depunerea diplomelor de bacalaureat in original
Descarca programul de inscriere

SCHEMA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE ADMITERE – LICENȚĂ – IULIE 2017

Plata taxei de inscriere - 150 lei Casierie Camin IA
Program 08:00 - 15:00
Completarea fisei de inscriere
Sala AVM
Verificarea dosarului
Inregistrarea dosarului
Sala I05
Inscrierea in baza de date si eliberarea legitimatiei de concurs

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic şi va conţine următoarele acte:

 1. cererea tip de înscriere şi angajamentul candidatului;
 2. diploma de bacalaureat (in original), diploma echivalentă cu acesteia sau adeverință tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original) pentru absolvenții de liceu din promoția 2017, în care se menționează media generală de bacalaureat, mediile obâinute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere la o altă universitate, in locul diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate.;
 3. foaia matricolă, în original sau în copie;
 4. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinţei este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; Comisia Centrală de Admitere are dreptul, prin sondaj, să verifice adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum și, în condiții excepționale, să solicfite opinia unui medic specialist
 5. trei fotografii tip buletin;
 6. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite posesorului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 150 de lei, atât pentru facultăţile la care înscrierea se face centralizat, cât şi pentru celelalte facultăţi; Candidații la admiterea din 2017, ai căror părinți sunt absolvenți ai Universității ” Dunărea de Jos” din Galați beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere. Aceștia prezintă la înscriere o copie după diploma de absolvire a părintelor. Candidații cu preînscriere beneficiază de 10% reducere la taxa de înscriere.
 7. certificatul de naştere, în copie
 8. certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie ;
 9. diploma de absolvire în original şi foaia matricolă (în copie legalizată) pentru absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt program de studii şi se înscriu la concursul de admitere;
 10. diploma de licenţă/inginer în original şi foaia matricolă (în copie legalizată) pentru absolvenţii studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) şi pentru absolvenţii studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate şi se înscriu la concursul de admitere;
 11. adeverinţa tip de student, eliberată de către secretariatul facultăţii, pentru candidaţii studenţi care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăţi şi se înscriu la concursul de admitere Studenții înmatriculați la un program de studiu vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința tip) câte o copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole, ambele certificate " conform cu originalul"
Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică " conform cu originalul" de către persoana desemnată, din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

Criterii pentru examenul de admitere în învățământul superior în anul 2017

Facultatea
Domeniul de Licenta
Programul de Studiu
Durata Studiilor
Admitere I - Iulie
Admitere II - Septembrie
de Economie si Administrarea Afacerilor
Marketing Marketing 3 ani
Media finala de admitere se calculeaza din:
-> 50% nota la test
-> 50% media de la examenul de bacalaurea


Test grila 30 de intrebari, la alegerea candidatului la una din disciplinele
-> Cunostinte generale de economie
-> Algebra (clasa a IX-a, a X-a si a XI-a)
Finante Finante 3 ani
Management Management 3 ani
Administrarea Afacerilor Economia Comertului, Turismului si Serviciilor 3 ani
Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Informatica Economica 3 ani
Contabilitate Contabilitate si Informatica de Gestiune 3 ani
Economie si Afaceri Internationale Afaceri Internationale 3 ani

Planificarea probelor de concurs în sesiunea IULIE 2017

Programul si locul de desfășurare a înscrierilor în sesiunea iulie 2017 pentru ciclul I
– studii universitare de licență

Înscrierile se desfășoară în perioada 10.07 – 15.07 2017 între orele 8:00 – 15:00

Facultatea Sala Locatie inscriere
Eonomie si Administrarea Afacerilor
Aula "Virgil Madgearu" si Sala I05
Corpul I, Str. Nicolae Balcescu, Nr 59-61

Planificarea probelor de concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2017

Programul si locul de desfășurare a înscrierilor în sesiunea iulie 2017 pentru ciclul I
– studii universitare de licență

Înscrierile se desfășoară în perioada 06.09 – 10.09 2017 între orele 8:00 – 15:00

Facultatea Sala Locatie inscriere
Eonomie si Administrarea Afacerilor
Aula "Virgil Madgearu" si Sala I05
Corpul I, Str. Nicolae Balcescu, Nr 59-61

Candidații moldoveni vor prezenta la înscriere următoarele acte:


 1. cerere tip de înscriere;
 2. diploma de bacalaureat, în original. Pentru absolvenții de liceu din promoția 2017 este valabilă adeverința tip d epromovare a examenului de bacalaureat (în original), cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat și a notelor obținute la probele susținute, eliberate de liceu, cu semnătura directorului și ștampila rotundă;
 3. foaia matricolă, în original;
 4. certificat de naștere, în copie (după caz, se va prezenta copia tradusă și autentificată la notariat pentru cel întocmit în grafie chirilică);
 5. copie simplă după buletinul de identitate (și după paginile cu mutația) și pașaport – se vor prezenta și originalel actelor, pentru conformitate și autentificare la ghișeul de înscriere;
 6. adeverința medicală tip, în original;
 7. declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie legalizată).
Cetățenii de origine etnică și română din Republica Moldova, absolvenți ai liceelor din România, se încriu la sediul central al Universității, str. Domnească nr.47, Secretariat rectorat, camera 89.

Candidații laureați ai concursurilor naționale și internaționale (olimpicii), care au dreptul să fie admiși fără concurs de admitere, se înscriu în limita locurilor bugetate scoase la concurs, la sediul central al Universității, str. Domnească nr.47, Direcția Generală Secretariat rectorat, între orele 9-15

Candidații aparținând etniei rromilor vor prezenta, pe lângă actele prevăzute din Metodologia de Admitere, și recomandarea scrisă din partea partea președintelui unei organizații civice, cultural sau politice a rromilor, legal constituită, prin care se atestă apartenența lor la comunitatea rromilor. Această adeverință va fi vizată de Biroul Județean pentru rromi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați.

CORECTAREA, STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR


Concursul este de tip grilă, iar corectarea se face la încheierea timpului destinat pentru elaborarea lucrării, în sala de concurs, în prezenta candidaţilor, prin aplicarea documentului folia grilă de evaluare/corectare primit de la Comisia Centrală de Admitere pe Universitate.

După corectare, fiecărui candidat îi este comunicat numărul de răspunsuri corecte, iar candidatul semnează în catalogul de sală, la rubrica semnătură certificare. Semnarea în catalogul de sală certifică aplicarea corecta a grilei de evaluare/corectare.

Eventualele sesizări privind baremurile de corectare pot fi adresate doar Comisiei Centrale de Admitere, sub forma unei contestaţii înregistrate la registratura universităţii.

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs, în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu, pentru fiecare formă de finanţare a studiilor (buget sau taxă).

Un candidat obţine o medie generală de concurs pentru fiecare domeniu/facultate la care s-a înscris.

Media generală minimă de admitere în învăţământul universitar este 5,00. Media minimă de promovare a unei probe de concurs nu poate fi mai mică de 5,00.

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală pe ultimul loc repartizat, departajarea se face, în ordine, după următoarele criterii:

 1. nota la test/teză;
 2. media de la bacalaureat;
 3. media anuală din ultimul an de studii liceale;
 4. nota de la bacalaureat la disciplina pentru care a susţinut probă de concurs sau nota de la limba română, dacă nu a susţinut probă la această disciplină la examenul de bacalaureat.
Cetățenii de origine etnică și română din Republica Moldova, absolvenți ai liceelor din România, se încriu la sediul central al Universității, str. Domnească nr.47, Secretariat rectorat, camera 89.

Candidații laureați ai concursurilor naționale și internaționale (olimpicii), care au dreptul să fie admiși fără concurs de admitere, se înscriu în limita locurilor bugetate scoase la concurs, la sediul central al Universității, str. Domnească nr.47, Direcția Generală Secretariat rectorat, între orele 9-15

Candidații aparținând etniei rromilor vor prezenta, pe lângă actele prevăzute din Metodologia de Admitere, și recomandarea scrisă din partea partea președintelui unei organizații civice, cultural sau politice a rromilor, legal constituită, prin care se atestă apartenența lor la comunitatea rromilor. Această adeverință va fi vizată de Biroul Județean pentru rromi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați.

Concursul de admitere se desfăşoară, de regulă, în două sesiuni:

 1. Sesiunea I: admiterea din luna iulie;
 2. Sesiunea a II-a: admiterea din luna septembrie

PRIMIREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR

Contestaţiile cu privire la rezultatele probelor scrise se depun numai în formă scrisă la Comisia Centrală de Admitere, în maximum 24 de ore de la ora afişării. Ora limită de depunere a contestaţiilor este precizată de către Comisia Centrală de Admitere în mod expres, la afişarea rezultatelor. Rezultatul analizei contestaţiilor de către Comisia de contestaţii pe Universitate se comunică în scris, la avizierul Comisiei Centrale de Admitere şi pe pagina web a universităţii, în cel mult 48 ore după încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.

Lucrările a căror notare a fost contestată de candidaţi sunt corectate de către Comisia de contestaţii pe Universitate, numită prin decizia preşedintelui Comisiei Centrale de Admitere pe Universitate. În cazul probelor scrise de tip grilă, candidatul poate contesta punctajul calculat în urma corectării/corectitudinea întocmirii grilei de evaluare a răspunsurilor în maxim 24 de ore de la ora finalizării probei. După acest termen, candidatul pierde dreptul de a contesta punctajul primit în cadrul probei scrise de tip grilă, eventual putând contesta doar aspecte privind corectitudinea întocmirii clasamentului concursului.

Candidatul căruia i s-a admis contestaţia este declarat admis dacă obţine media generală mai mare decât a ultimului candidat admis iniţial. În cazul în care obţine o medie egală cu a ultimului candidat admis iniţial se aplică criteriile de departajare stabilite de prezenta Metodologie.

După afişarea răspunsului la contestaţii, rezultatul concursului de admitere, cu eventuale modificări, este definitiv. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.